Zeleň v Rajci ustupuje investorovi

Na základe žiadosti investora o prenájom pozemkov na účel autoumyvárne Mestské zastupiteľstvo  vyhlásilo 600 m2 mestských pozemkov v Rajci za prebytočný majetok mesta.  Poslanci výmenu zelene za autoumyváreň vnímajú ako službu občanom. Ale pre obyvateľov mesta je dôležité aj to, že mesto stratí ďalšiu verejnú zeleň.

Čítať ďalej...

Pridali sme sa k výzve vláde

Slovenský ochranársky snem a množstvo organizácií a osôb zverejnili výzvu vláde SR: Zastavte ničenie horských lesov Slovenska. K výzve sa pridalo aj naše Občianske združenie Tilia.

Viac o výzve a dôvodoch, prečo má zmysel chrániť lesy a nepokračovať v ich likvidácii, sa dozviete na stránke s výzvou:  Výzva vláde SR

Aktuálne k stromom pri kostole v Rajci

OZ Tilia je už mimo konania o výrube líp pri kostole v Rajci. Listom doručeným 19. 12. 2016 Mestu Rajec sme dobrovoľne ukončili účasť v tomto správnom konaní.

Byť účastníkom konania vo veci výrubu drevín je možnosť, ktorú nám ako občianskemu združeniu dáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Účastník správneho konania má právo oboznamovať sa so spisom, podávať návrhy, vyjadrovať sa k podkladom rozhodnutia, odvolať sa proti rozhodnutiu atď.

Čítať ďalej...

Nie sme proti výrubu nebezpečných stromov v Rajci...

... ale chceme, aby (ne)bezpečnosť stromov preukázal odborník.  

Mesto Rajec dostalo žiadosť RKC, Farnosť Rajec, o súhlas na výrub 3 líp pri kostole v Rajci. Dôvodom žiadosti je nevyhovujúci zdravotný stav. OZ Tilia je v tomto správnom konaní účastníkom.

Kvôli názoru na tento výrub sa rajeckí kňazi nášmu združeniu postarali o „reklamu“ vo farských oznamoch. 

Čítať ďalej...

Lipy pri kostole v Rajci - v rukách arboristov

Chceme, aby ku kostolu v Rajci aj naďalej patrili lipy. Niektoré z nich majú už 170 rokov. Veríme, že  ďalšie stovky rokov bude vďaka nim pri kostole príjemne. Tieň, tlmenie hluku z dopravy, dobrá mikroklíma, spev vtáctva, biotop pre hmyz, estetická funkcia... Pri množstve pozitív existencie stromov je potrebné, aby boli bezpečné, neohrozovali chodcov a autá padajúcimi konármi, aby lipám nepresychali koruny a boli v dobrom zdravotnom stave.

Čítať ďalej...

Ako zničiť park...

Kúpele v Rajeckých Tepliciach na svojich weboch s obľubou používajú vetu " Osobitné čaro dávajú Kúpeľom Rajecké Teplice rozsiahle parky...". Oni sami pritom v priebehu niekoľkých rokov zničili krásny park a ďalšiu zeleň v centre mesta. O tomto, ale aj o alternatívach a miestach, kde zeleň pribúda, je tento fotoblog - KLIK..

 

 

Čítať ďalej...

Cesta 14. storočím - vysadená druhá etapa

Poľná cesta medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym symbolicky spája kúpele v Rajeckých Tepliciach (založené v 14. storočí) a zrúcaniu gotického kostolíka sv. Heleny zo 14. stor. v Stránskom. Poľnou cestou dlhou 4 km sa ňou dostanete z Rajeckých Teplíc do Obce Stránske, ďalej do Konskej a naspäť do Rajeckých Teplíc. 

 

Čítať ďalej...