Kosenie na Suchej duši

Medzi vzácne lúčne biotopy národného významu v jadrovom území Strážovských vrchov patria mezofilné pasienky a spásané lúky v oblasti Suchej duše. Na uvedenom biotope rastie viacero chránených druhov rastlín (napr. žltohlav najvyšší, mečík škridlicovitý, vstavačovec bazový). Dlhoročným neobhospodarovaním ťažko prístupných lúk (žiadna pastva, ani kosenie) dochádza k ich zarastaniu náletom krov  a stromov a tiež k zmene druhového zloženia rastlín v neprospech vzácnych druhov. Jedným z možných riešení rpoblému je pravidelné kosenie lokality.

Cieľom projektu podporeného v roku 2009 v grantovej schéme Zelený projekt (MŽP SR) bolo:

  • kvalitným pokosením v správnom termíne s odstránením biomasy, odstránením vybraných náletových drevín s následným zoštiepkovaním drevnej hmoty prinavráti uvedené biotopy do stavu s lepšou biodiverzitou a podporí vzácne rastlinné aj živočíšne druhy.  
  • prostredníctvom aktivít projektu podporiť spoluprácu lesníkov, organizácie ochrany prírody a mimovládnej organizácie, táto spolupráca je základom efektívnej ochrany prírodných hodnôt územia 

S prácami v teréne sme začali, cez letné mesiace budeme pripravovať ekovýchovnú časť projektu. Po odbornej stránke manažmentové opatrenia v lúčnych biotopoch zastrešuje a podporuje Správa CHKO Strážvoské vrchy.